Information om behandling af kandidaters personoplysninger

 

1. Dataansvarlig 

Dataansvarlig i forhold til de oplysninger, der indsamles i ansøgningsprocessen i TDC Telco ApS: TDC Telco ApS, Telegade 2, 2630 Taastrup, cvr.nr. 27965342.

I det følgende benævnes den dataansvarlige som ”selskabet”.
 

2. Databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Advokat Anne Baandrup er DPO for TDC A/S og dets datterselskaber, herunder TDC Telco ApS

Kontakt:
TDC A/S, Att. Anne Baandrup, Teglholmsgade 1,
0900 København C eller DPO@tdc.dk
 

3. Formålet og retsgrundlaget med behandlingen

Oplysningerne du giver, afgives frivilligt, men er nødvendige for at kunne komme i betragtning til stillingen, da formålet med registreringen er at skabe en kvalitativ, nem og hurtig måde at bringe ansøger og job sammen, og finde den bedste kandidat ud fra en individuel vurdering af kandidatens kompetencer og kvalifikationer. Behandlingen efter endt rekrutteringsforløb sker med henblik på at give feedback og dokumentere rekrutteringsforløbet i tilfælde af eventuelt retskrav.

Kun almindelige oplysninger:
Du opfordres til kun at give almindelige oplysninger (f.eks. oplysninger om navn, adresse, uddannelse, tidligere ansættelse og øvrige kvalifikationer) i forbindelse med din ansøgning. Selskabet kan behandle sådanne oplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra c og f.

Følsomme oplysninger og oplysninger om strafbare forhold:
Oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs, eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold er følsomme oplysninger. Oplysninger om strafbare forhold er en særlig type almindelig oplysning. 

Selskabet opfordrer dig til at undlade at inkludere disse oplysninger i din ansøgning og CV. Hvis din ansøgning og CV alligevel indeholder sådanne oplysninger, behandler selskabet oplysningerne med hjemmel i databeskyttelseslovens § 8, stk. 5, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1 og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Cpr.nr.
Selskabet benytter sig af elektronisk signering via e-boks til underskrift af en evt. ansættelsesaftale. Hvis du får jobbet, vil du derfor af din leder blive bedt om at oplyse dit cpr.nr., idet selskabet skal bruge dette for at kunne sende din ansættelsesaftale til e-boks, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3. Selskabet behandler i øvrigt cpr.nr., hvor dette oplyses af dig i eksamensbeviser, CV etc., jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Foto
I forbindelse med ansættelsessamtalen kan selskabet tage et pasfoto af dig til brug for udarbejdelse af et TDC Koncernen Id-kort. Id-kortet vil du få udleveret ved din ansættelse og vil altid skulle bæres synligt. Fotoet på Id-kortet er en sikkerhedsforanstaltning, der skal sikre entydig identifikation af de personer, der bevæger sig rundt i TDC Koncernens bygninger, og sikre at uvedkommende ikke får adgang.
 

4. Modtagere af dine oplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt og er kun tilgængelige for de medarbejdere, der er involveret i rekrutteringsprocessen, dvs. lederen af jobbet samt de HR-medarbejdere, der har et arbejdsmæssigt behov herfor. Hvis du ansættes til stillingen, vil dine nærmeste kolleger efter ansættelsesaftale er underskrevet blive informeret om din ansættelse, tiltrædelsestidspunktet, din stillingsbetegnelse samt uddannelse og tidligere erhvervsmæssig erfaring, hvis det er relevant.

Hvor der indhentes referencer vil du forinden disse indhentes blive informeret om, hvem der vil blive taget kontakt til, ligesom du vil kunne blive bedt om at angive referencer med dit samtykke.

Databehandler: Vores jobhjemmeside er udviklet i samarbejde med Cornerstone OnDemand Limited, Reg. no. 07143111, 4 Coleman Street, London, EC2R 5AR, United Kingdom, således at Cornerstone OnDemand Limited stiller software til rådighed og lagrer oplysningerne for TDC.

TDC A/S er databehandler i forhold til TDC Telco ApS i forbindelse med rekruttering.

Selskabet kan i rekrutteringsprocessen gøre brug af forskellige databehandlere såsom leverandører af tests og videoansøgningsværktøj. Du kan ved henvendelse til HRhelpdesk@tdc.dk få oplyst, hvilke databehandlere selskabet benytter. Hvis selskabet overfører oplysninger til en databehandler fra et tredjeland, vil du blive oplyst om det. Hvis overførslen sker på baggrund af Europa Kommissionens standardkontrakter, kan du få en kopi heraf ved henvendelse til HR.
 

5. Sociale medier

Selskabet gør ikke systematisk brug af sociale medier såsom Facebook og Linkedin, men bruger dem, hvor det vurderes relevant for at skaffe information om kandidatens egnethed.

Hvis du har offentliggjort oplysninger om dig selv på nettet i åbne profiler, kan selskabet benytte oplysningerne i rekrutteringsøjemed, så længe oplysningerne er legitime og relevante i forbindelse med ansættelsesprocessen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra e og artikel 5.

Selskabet kan benytte fx Facebook til jobopslag. Når du besøger Selskabets Facebook-side, er Selskabet sammen med Facebook ansvarlig for den behandling af personoplysninger, der sker i forbindelse med Facebooks brug af cookies fra siden. Du kan læse mere herom på Selskabets Facebook-side.
 

6. Opbevaring og sletning af dine oplysninger

Opbevaring
I rekrutteringsfasen opbevarer selskabet oplysninger om dig i det system, som du indtaster disse oplysninger i. Du kan til enhver tid få adgang til dine oplysninger ved at logge på din profil. Du skal bruge dit brugernavn og din adgangskode, klikke på pilen i højre side ud for den stilling, du har søgt og vælge ’Framelding.

Sletning
Bliver du ikke ansat i jobbet, gemmes din ansøgning og CV. Foretager du ikke ændringer heri,
slettes dit CV og din ansøgning automatisk senest 6 måneder efter afslagsdatoen.

Du kan dog til en hver tid slette og rette den forinden ved at logge på din profil. Du skal
bruge dit brugernavn og din adgangskode, klikke på pilen i højre side ud for den stilling, du
har søgt og vælge ’Framelding’.

Oplysninger om kandidater, som ansættes, slettes senest fem år efter medarbejderens fratræden.
 

7. Dine rettigheder

Som ansøger har du efter databeskyttelsesforordningen en lang række rettigheder i forhold til den behandling, som selskabet foretager af dine oplysninger. Disse rettigheder oplistes nedenfor:

Indsigt
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger selskabet behandler om dig samt en række øvrige oplysninger. 

Berigtigelse 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Sletning
Du kan få slettet oplysninger om dig, inden vores generelle slettefrist på et halvt år indtræder.

Begrænsning
Du vil i visse tilfælde have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Indsigelse
Du kan I visse tilfælde gøre indsigelse med vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Dataportabilitet
Du har ligeledes ret til under nogen givne omstændigheder at modtage (få transmitteret) dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt hvis det er muligt at få overført dine personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden.

Hvor læser du mere om dine rettigheder
Du kan læse mere om dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder som du finder på www.datatilsynet.dk

Hvordan gør du, hvis du vil bruge dine rettigheder:
Kontakt:

TDC A/S 
HR Services
Sletvej 30
8310 Tranbjerg J eller
hrhelpdesk@tdc.dk
 

8. Klage

Hvis du er uenig i behandlingen af dine personoplysninger, kan du klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Du finder en formular for klage på www.datatilsynet.dk  

Vi anbefaler dog, at du altid først drøfter en uenighed med HR Services.