Information om behandling af kandidaters personoplysninger

 

1. Dataansvarlig 

Dataansvarlig er:

Ifht. ansøgninger i Nuuday A/S: Nuuday A/S, Teglholmsgade 1, 2450 København SV, cvr.nr. 40075291

Ifht. ansøgninger i TDC Telco ApS: TDC Telco ApS, Gullandsstræde 2, 4000 Roskilde, cvr.nr. 27965342.

Ifht. ansøgninger i Hiper A/S: Langebrogade 6B, 1411 København K, CVR-nr 36909080.

I det følgende benævnes den dataansvarlige som ”selskabet”.

 

2. Databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Kontakt til Nuudays DPO: dpo@nuuday.dk
 

3. Formålet og retsgrundlaget med behandlingen

Oplysningerne du giver, afgives frivilligt, men er nødvendige for at kunne komme i betragtning til stillingen, da formålet med registreringen er at skabe en kvalitativ, nem og hurtig måde at bringe ansøger og job sammen, og finde den bedste kandidat ud fra en individuel vurdering af kandidatens kompetencer og kvalifikationer. Behandlingen efter endt rekrutteringsforløb sker med henblik på at give feedback og dokumentere rekrutteringsforløbet i tilfælde af eventuelt retskrav.

Kun almindelige oplysninger:
Du opfordres til kun at give almindelige oplysninger (f.eks. oplysninger om navn, adresse, uddannelse, tidligere ansættelse og øvrige kvalifikationer) i forbindelse med din ansøgning. Selskabet kan behandle sådanne oplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra c og f.

Følsomme oplysninger og oplysninger om strafbare forhold:
Oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs, eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold er følsomme oplysninger. Oplysninger om strafbare forhold er en særlig type almindelig oplysning.

Selskabet opfordrer dig til at undlade at inkludere disse oplysninger i din ansøgning og CV. Hvis din ansøgning og CV alligevel indeholder sådanne oplysninger, behandler selskabet oplysningerne med hjemmel i databeskyttelseslovens § 8, stk. 5, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1 og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f. 

Referencer 
Det er et krav efter de sikkerhedscertificeringer selskabet følger, at der foretages fornødent baggrundstjek af medarbejderne. Selskabet kan derfor have behov for at kunne få verificeret dine oplysninger i ansøgningen og indhente supplerende oplysninger fra dine tidligere arbejdsgivere for at kunne sikre sig, at du er i besiddelse af de såvel faglige som personlige kvalifikationer, der er nødvendige for at varetage den stilling, du har søgt. Selskabet vil fortrinsvis benytte sig af kontaktpersoner, der er angivet af dig, men kan også kontakte andre.

Som udgangspunkt indhentes kun almindelige oplysninger med hjemmel i artikel 6, stk. 1, litra f, om f.eks. ansættelsestidspunkt og arbejdsopgaver, men der kan også indhentes oplysninger af mere subjektiv karakter om f.eks. faglige eller sociale kompetencer.

Cpr.nr.
Selskabet benytter sig af elektronisk signering via e-boks til underskrift af en evt. ansættelsesaftale. Hvis du får jobbet, vil du derfor af din leder blive bedt om at oplyse dit cpr.nr., idet selskabet skal bruge dette for at kunne sende din ansættelsesaftale til e-boks, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3. Selskabet behandler i øvrigt cpr.nr., hvor dette oplyses af dig i eksamensbeviser, CV etc., jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 2.

Foto
I forbindelse med ansættelsessamtalen kan selskabet tage et pasfoto af dig til brug for udarbejdelse af et Id-kort. Id-kortet vil du få udleveret ved din ansættelse og vil altid skulle bæres synligt på selskabets lokationer. Fotoet på Id-kortet er en sikkerhedsforanstaltning, der skal sikre entydig identifikation af de personer, der bevæger sig rundt i Koncernens bygninger, og sikre at uvedkommende ikke får adgang.

Arbejdstilladelse 
Hvis du ansættes, skal du være opmærksom på, at du vil blive bedt om at fremsende dokumentation for, at du har ret til at arbejde i Danmark. For danske statsborgere vil dette typisk betyde en kopi af passet, mens andre statsborgere vil blive bedt om dokumentation for gyldig arbejdstilladelse. Disse oplysninger vil blive registreret i NuuPeople og den fremsendte dokumentation vil blive uploadet til din elektroniske personmappe. Dette skyldes at selskabet i henhold til Udlændingeloven til enhver tid skal kunne dokumentere, at der kun antages medarbejdere med en gyldig arbejdstilladelse. Oplysningerne behandles med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, jf. udlændingelovens § 13.

Straffeattest 
Selskabet kan forinden der tages endelig stilling til ansættelse anmode om straffeattest på baggrund af selskabets sikkerhedskrav. Det er ikke et krav, at straffeattesten er ren. Formålet med at se straffeattesten er at kunne vurdere, om der er noget i din hidtidige adfærd og livsførelse, der gør det uforeneligt med ansættelse i lige præcis den stilling, du er i proces til at blive ansat i. Oplysninger om strafbare forhold behandles med hjemmel i databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

 

4. Modtagere af dine oplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt og er kun tilgængelige for de medarbejdere, der er involveret i rekrutteringsprocessen, dvs. lederen af jobbet samt de HR-medarbejdere, der har et arbejdsmæssigt behov herfor. Hvis du ansættes til stillingen, vil dine nærmeste kolleger efter ansættelsesaftale er underskrevet blive informeret om din ansættelse, tiltrædelsestidspunktet, din stillingsbetegnelse samt uddannelse og tidligere erhvervsmæssig erfaring, hvis det er relevant.

Databehandler: NuuPeople er udviklet i samarbejde med Cornerstone OnDemand Limited, Reg. no. 07143111, 4 Coleman Street, London, EC2R 5AR, United Kingdom, således at Cornerstone OnDemand Limited er databehandler og stiller software til rådighed og lagrer oplysningerne for Nuuday A/S og dets datterselskaber.

Nuuday A/S er databehandler i forhold til TDC Telco ApS og Hiper A/S i forbindelse med ovenstående udviklingsaktiviteter.

Selskabet kan i rekrutteringsprocessen gøre brug af forskellige databehandlere såsom leverandører af tests og videoansøgningsværktøj.

Selskabet kan overlade dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. I de situationer vil dine personoplysningerne bliver overladt i overensstemmelse med persondatabeskyttelsesreglerne. I nogle tilfælde er landene godkendt af EU-Kommissionen som et såkaldt "sikkert tredjeland", og ellers sker overførslen på grundlag EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

Du kan ved henvendelse til HRhelpdesknuuday@nuday.dk få oplyst, hvilke databehandlere selskabet benytter og det eventuelle grundlag for overførsel til modtagere uden for EU/EØS.
 

5. Sociale medier

Selskabet gør ikke systematisk brug af sociale medier såsom Facebook og Linkedin, men bruger dem, hvor det vurderes relevant for at skaffe information om kandidatens egnethed.

Hvis du har offentliggjort oplysninger om dig selv på nettet, kan selskabet benytte oplysningerne i rekrutteringsøjemed, så længe oplysningerne er legitime og relevante i forbindelse med ansættelsesprocessen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra e og artikel 5. Det samme gælder oplysninger om dig, som andre har offentliggjort.

Selskabet kan benytte fx Facebook til jobopslag. Når du besøger Selskabets Facebook-side, er Selskabet sammen med Facebook ansvarlig for den behandling af personoplysninger, der sker i forbindelse med Facebooks brug af cookies fra siden. Du kan læse mere herom på Selskabets Facebook-side.
 

6. Opbevaring og sletning af dine oplysninger

Bliver du ikke ansat i jobbet, gemmes din ansøgning og CV. Foretager du ikke ændringer heri, slettes dit CV og din ansøgning automatisk senest 6 måneder efter afslagsdatoen.

Du kan dog til en hver tid slette og rette den forinden ved at logge på din profil. Du skal bruge dit brugernavn og din adgangskode, klikke på pilen i højre side ud for den stilling, du har søgt og vælge ’Framelding’.

Oplysninger om kandidater, som ansættes, slettes senest fem år efter medarbejderens fratræden. ansættes, slettes senest fem år efter medarbejderens fratræden.
 

7. Dine rettigheder

Som ansøger har du efter databeskyttelsesforordningen en lang række rettigheder i forhold til den behandling, som selskabet foretager af dine oplysninger. Disse rettigheder oplistes nedenfor:

Indsigt
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger selskabet behandler om dig samt en række øvrige oplysninger.

Berigtigelse 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Sletning
Du kan få slettet oplysninger om dig, inden vores generelle slettefrist på et halvt år indtræder.

Begrænsning
Du vil i visse tilfælde have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Indsigelse
Du kan i visse tilfælde gøre indsigelse med vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Dataportabilitet
Du har ligeledes ret til under nogen givne omstændigheder at modtage (få transmitteret) dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt hvis det er muligt at få overført dine personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden.

Tilbagetrækning af samtykke
Såfremt behandlingen er baseret på samtykke, har du ret til at trække samtykket tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage.

Hvor læser du mere om dine rettigheder
Du kan læse mere om dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder som du finder på www.datatilsynet.dk

Hvis du vil bruge dine rettigheder kontakt:

Nuuday A/S
HR Services
Teglholmsgade 1
2450 København SV

hrhelpdesknuuday@nuuday.dk

8. Klage

Hvis du er uenig i behandlingen af dine personoplysninger, anbefaler vi, at du altid først drøfter en uenighed med selskabet. Ønsker du at klage, kan du klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Du kan læse mere på www.datatilsynet.dk  
 

9. Misbrug af systemet og ansvarsfraskrivelser

For en god ordens skyld gøres du opmærksom på følgende:

Såfremt du misbruger denne service til uvedkommende og formål i strid med lovgivningen er selskabet berettiget til øjeblikkeligt at udelukke dig for brug af systemet samt at slette dit CV og din ansøgning.

Du kan ikke gøre selskabet ansvarlig for tab, der måtte følge af at selskabet ændrer eller nedlægger servicen eller som er begrundet i driftsforstyrrelser eller driftsfejl af enhver art herunder virus.